Bazen ilham en son tahmin etti?iniz yerdedir, bu yüzden Galatasaray ITM e?itim almak kadar, gerçek i? dünyas?nda, ya?ama yön veren uygulamalarla bilgiyi deneyime çevirmenin de çok önemli oldu?unun fark?nda olarak  SG proder i?birli?i ve sektör devi markalar?n deste?iyle yar??malar düzenlemektedir. Bu platform gerçek i? dünyas? uygulamalar?nda yer alma f?rsat? bulabilmeniz ve sektör taraf?ndan fark edilmenizi sa?lamak amac?yla animasyon, tasar?m, 3D modelleme, sayfa tasar?m?, film, klip çekimleri,foto?raf, web tasar?m? alanlar?nda düzenlenmi? yar??malarr? yay?nlayarak kat?l?mc?lar?na sektörel repütasyon yan? s?ra yaz?l?m, donan?m deste?i ve uluslar aras? geçerli e?itim burslar gibi ödüller, kazanma imkan? verir...